Obchodné podmienky

Ďakujeme za záujem o naše produkty a služby. Zakladáme si na preklientskom prístupe. Vieme, že sa občas prihodí niečo neočakávaného. Radi vám pri riešení týchto situácii pomôžeme. Nižšie uvedené obchodné podmienky vnímame ako nutné pravidlá, z ktorých sa nebojíme vybočiť ak cítime, že je náš zákazník v práve či nekomfortnej zóne.

Nákup v internetovom obchode Klusprofile.sk sa riadi občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Zb.), všetko v znení neskorších právnych predpisov. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadi sa vzťahmi, ktoré neupravujú obchodné podmienky, a ktoré sa vzťahujú na podnikateľa, obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v znení neskorších právnych predpisov.

 

Základné údaje o prevádzkovateľovi internetového obchodu Klusprofile.sk

Luxifer SK s. r. o.
Osadná 2
Bratislava
831 03

IČ: 53794681
DIČ: SK2121496080

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH.

Kontaktní údaje:

Telefon: +421 233 418 727
E-mail: info@klusprofile.sk

 


Obchodné podmienky


OBSAH


1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET ESHOPU
3. UZAVRETIE ZMLUVY NA ESHOPE
4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY ESHOPU
5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU PRI NÁKUPE NA ESHOPE
6. UZAVRETIE ZMLUVY V PREVÁDZKARNI PREDÁVAJÚCEHO (NÁKUP TOVARU A SERVIS)
7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)
8. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA A ZÁRUKA KVALITY
9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
10. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež ako „Obchodné podmienky“) spoločnosti Luxifer SK s. r. o., so sídlom Osadná 2, Bratislava, 831 03, IČO: 02742853, zapísané v obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152813/B (ďalej tiež ako „Predávajúci alebo Zhotoviteľ“) upravujú v súlade s ustanovením 52 Piata hlava Zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník (ďalej tiež ako „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzavretej podľa ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka uzatvárané medzi Predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej tiež ako „Kupujúci“ alebo „Zákazník“) prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestenej na internetovej adrese https://www.klusprofile.sk/ (ďalej tiež ako „Eshop“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu ustanovenia.

1.3. Ustanovenie Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.4.V Zmluve je možné dohodnúť ustanovenia odlišné od Obchodných podmienok, pričom odlišné dojednania v Zmluve majú prednosť pre ustanoveniami Obchodných podmienok.

1.5.Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

1.6.Zaslaním objednávky a následným potvrdením na Eshope Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi. Kúpou tovaru alebo podpísaním servisného listu v prevádzke Predávajúceho Kupujúci potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami zoznámil.

 

UŽIVATEĽSKÝ ÚČET ESHOPU


2.1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Eshope, môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej tiež ako „Užívateľský účet“). Kupujúci môže tiež vykonávať objednávanie tovaru bez registrácie priamo z Eshopu.

2.2. Pri registrácii na Eshope a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať.  Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácii nevyhnutných k prístupu do jeho Užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám. Ak Kupujúci prenechá tretej osobe Užívateľský účet do užívania, Predávajúci nenesie zodpovednosť za zneužitie Užívateľského účtu tretími osobami.

2.5. Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy Kupujúci svoj Užívateľský účet ďalej nevyužíva, alebo v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti zo Zmluvy (vrátane Obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


UZAVRETIE ZMLUVY NA ESHOPE


3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestená na Eshope je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzavrieť Zmluvu ohľadne tohto tovaru, dle 3 odst. 1 Zákona č. 102/2014.

3.2. Eshop obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovarov sú uvedené vrátane dane z pridané hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov mimo ceny za dopravu tovaru na adresu určenú Kupujúcim a formu platby dobierkou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na Eshope. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť Zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

3.3. Eshop obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na Eshope platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár na Eshope. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. Objednávanom tovare, pričom objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka Eshopu;

3.4.2. Kontaktné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, fakturačnú adresu, adresu pre doručenie, telefónne číslo, e-mailovú adresu);

3.4.3. Spôsob úhrady Kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne tiež ako „Objednávka“).

3.5. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní Objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na email Kupujúceho uvedený v Užívateľskom účte alebo v Objednávke (ďalej tiež ako „E-mail“).

3.6.Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením prijatia Objednávky (akceptáciou), ktorá je Predávajúcim odoslaná Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na E-mail.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzavretí Zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám. Pričom náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.9. V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v Objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Kupujúcemu na Elektronickú adresu kupujúceho pozmenenú ponuku, s uvedením možných variant Objednávky a vyžiada si stanovisko Kupujúceho.

3.11. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru na E-shope, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar, za tuto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie prijatia Objednávky podľa týchto Obchodných podmienok. Predávajúci upozorní Kupujúceho, pokiaľ cena uvedená u tovaru na E-shope obchodu alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Ak Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy.

3.12. Objednávky, ktoré neboli potvrdené e-mailom je možné zrušiť. Ak Kupujúci bude chcieť zrušiť Objednávku po potvrdzovacom e-maile, bude nevyhnutné Odstúpiť od Zmluvy a postupovať podľa čl. 7 Obchodných podmienok.


CENA TOVARU A PLATEBNÉ PODMIENKY ESHOPU


4.1. Cena tovaru na Eshope a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa Zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu podľa podmienok uvedených www.klusprofile.sk/obchodne-podmienky

4.2. Spoločne s Kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej Kúpnou cenou aj nákladmi spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.8 Obchodných podmienok ohľadom povinností uhradiť Kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je Kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je Kúpna cena splatná ihneď pre platbe platobnou kartou alebo platobnými tlačidlami.

4.6. Pracovným dňom sa rozumie všetky dni s výnimkou soboty a nedele, štátne sviatky a ostatné sviatky podľa zákona č. 241/1993, o štátnych sviatkoch, o ostatných sviatkoch, o významných dňoch a o dňoch pracovného kľudu v znení neskorších predpisov.

4.7. Tovar, ktorý je skladom, Predávajúci v prípade platby na dobierku expeduje spravidla behom druhého pracovného dňa od prijatia Objednávky. Pri bezhotovostnej platbe predávajúci tovar skladom expeduje spravidla behom nasledujúceho pracovného dňa od pripísania príslušnej čiastky na bankový účet.

4.8. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany Kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu Objednávky (čl. 3.6) a ďalej potom v prípade, kedy je Kúpna cena vyššia než 190€, požadovať uhradenie celej Kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.9. Predávajúci môže vystaviť rôzne zľavové kupóny s uvedením kódu, ktoré je možno u predávajúceho uplatniť aj inou osobou než Kupujúcim. Výška finančnej čiastky, ako aj platnosť, je vždy písomne zaznamenaná na konkrétnom zľavovom kupóne alebo reklame. Zľavové kupóny, a teda kódy nie je možné vzájomne kombinovať ani používať súčasne.

4.10. Predávajúci vystaví ohľadom platieb vykonaných na základe Zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho alebo súčasne s tovarom.

4.11. Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správca dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.


PREPRAVA A DODANIE TOVARU PRI NÁKUPE NA ESHOPE


5.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2. Ak je Predávajúci podľa Zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5.3. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru. V prípade stretnutia akýchkoľvek závad, alebo porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí či poškodení túto zásielku od dopravcu nepreberie.

5.4. Podrobné informácie o doprave (tj. cena a doba dodania) sú uvedené na internetovej stránke www.klusprofile.sk/doprava


UZAVRETIE ZMLOUVY V PREVÁDZKARNI  PREDÁVAJÚCEHO (NÁKUP TOVARU A SERVIS)


6.1. Kúpna zmluva na tovar je uzavretá zaplatením kúpnej ceny tovaru poverenému zamestnancovi Predávajúceho v prevádzkarni Predávajúceho. Predávajúci, resp. poverený zamestnanec vystaví Kupujúcemu za kúpený tovar daňový doklad. Predávajúci je platcom dane z pridané hodnoty.


6.2. Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správca dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
6.3. Oprava tovaru Kupujúceho je vykonávaná na základe servisnej zmluvy, ktorá je uzavretá podpísaním servisného listu. Kupujúci odovzdá Predávajúcemu, resp. poverenému zamestnancovi pokazené zariadenie, ktorého opravu Kupujúci požaduje. Pri prevzatí zariadenia je o jeho stave a požadovanej oprave spísaný servisný list.
6.4. Kupujúci si môže objednať opravu tovaru diaľkovo, teda uzavrieť servisnú zmluvu mimo prevádzkareň Predávajúceho. Kupujúci pokazené zariadenie pošle dostatočne zabalené na adresu prevádzkarne Predávajúceho. Akonáhle Predávajúci obdrží zariadenie, vyplní k nemu servisný list, ktorý je vrátane príloh následne poslaný Kupujúcemu na jeho E-mail. Kupujúci si môže zariadenie vyzdvihnúť buďto osobne v príslušnej prevádzkarni Predávajúceho alebo mu je zariadenie naspäť poslané na jeho adresu, odkiaľ bol tovar prevzatý. Servisové zariadenie bude vrátené na základe predloženia servisného listu.
6.5. Kupujúci berie na vedomie, že všetky vyššie uvedené informácie týkajúce sa stavu zariadenia a možných vád sú iba predbežné, odhadované a učinené na základe vizuálnej kontroly zariadenia. Posúdenie stavu zariadenia a jeho závady a potreby dodania tovaru alebo súčiastok sa behom servisného zásahu môžu zmeniť. Cena opravy/servisu je vždy iba orientačná a jej navýšenie o viac než 20% bude zhotoviteľ predom prerokúvať s Kupujúcim.
6.6. Pokiaľ nie je zariadenie rozobrané nie je možné identifikovať jeho poškodenie. Rozsah potrebných práci sa zistí až v priebehu samotnej opravy a konečná cena opravy bude plne odpovedať vykonanému servisu a tovaru nutného k vykonaniu požadovanej opravy. Dátum vykonania opravy zariadenia je iba orientačný. Doba je závislá od  zistených vád a nutnosti ich opravy podľa vykonanej diagnostiky.
6.7. Predávajúci vzhľadom k povahe zariadenia (napr. k zmenám jeho elektrických vlastností v priebehu starnutia a používania) neručí za možné vady HW a SW, ktoré sa prejavia behom opravy, resp. servisného zásahu alebo následne po jeho vykonaní a preukázateľne nesúvisí s vykonaným zásahom, resp. opravou zariadenia zo strany Predávajúceho.

6.8. Pokiaľ sa po diagnostike a bližšej analýze vád zariadenia ukáže, že je oprava zariadenia nerentabilná a zároveň Kupujúci od opravy zariadenia ustúpi, neručí Predávajúci za poškodenie zariadenia spôsobené nutnými činnosťami smerujúcimi k diagnostikovaniu vád a chýb zariadenia. 
6.9. Všetky dáta uložené na odovzdanom zariadení má Kupujúci zálohované a je si vedomý, že Predávajúci neznesie žiadnu zodpovednosť za dáta, ktoré neboli zálohované. Predávajúci výslovne upozorňuje Kupujúceho na skutočnosť, že nezálohované dáta môžu byť z dôvodov vykonanej opravy zariadenia trvale stratené.
6.10. Predávajúci neodpovedá za skryté vady, s ktorými mu bolo zariadenie k vykonaniu opravy Kupujúcim odovzdané.
6.11. Vykonané opravy zariadenia a tovaru dodané Predávajúcemu sú označené plombami. Všetky predávané náhradné diely sú tiež označené plombami. Záruka za kvalitu a zodpovednosť za vady zaniká , potom je plomba akokoľvek poškodená.
6.12.Akonáhle bude oprava zariadenia vykonaná, zašle Predávajúci Kupujúcemu výzvu k prevzatí zariadenia, a to prostredníctvom emailovej správy, alebo SMS správy. Opravené zariadenie sa naspäť Kupujúcemu vydáva na základe predloženia originálu servisného listu alebo vygenerovaného hesla. Ak Kupujúci požaduje poslanie zariadenia na ním určenú adresu, je potreba poslať Predávajúcemu túto požiadavku prostredníctvom E-mailu, ktorého prílohou bude servisný list zariadenia alebo tam bude uvedené vygenerované heslo. Ak si Kupujúci opravené zariadenie nevyzdvihne v lehote uvedenej do 14 dní od dňa odoslania výzvy k prevzatí zariadenia, bude Kupujúcemu odoslaná druhá a posledná výzva k vyzdvihnutiu zariadenia spolu s upozornením, že zariadenie je do doby vyzdvihnutia uschované na náklady Kupujúceho a tiež s poučením, že v prípade nevyzdvihnutia dôjde k svojvoľnému predaji zariadenia. Pokiaľ teda nebude zariadenie vyzdvihnuté do mesiaca od dňa odoslania druhej výzvy k prevzatiu, bude zariadenie predané za cenu v mieste a čase obvyklú. V takom prípade má Kupujúci nárok na vyplatenie ceny, za ktorú bolo zariadenie predané, zníženú o náklady na opravu, zákonný úrok z omeškania z neuhradenej ceny opravy a náklady na úschovu zariadenia.
6.13. Kupujúci je povinný skontrolovať si vonkajší stav zariadenia po vykonanom servise pri vyzdvihnutí, na neskoršie reklamácie zjavných vád nebude braný zreteľ.
6.14. Predávajúci neposkytuje výmeny náhradných dielov poskytnuté Kupujúcim.
6.15. Ak sa nepodarí Predávajúcemu vykonať objednaný servisný zásah/opravu z dôvodov technických alebo iných dôvodov, alebo ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, bude zariadenie uvedené do pôvodného stavu iba v prípade, ak je to technicky možné a ak zaplatí Kupujúci náklady na prácu s týmto spojenou (tzn. Diagnostiku) podľa cenníku Predávajúceho.
6.16. Kupujúci súhlasí, pre prípady nedostatku náhradných dielov, s predĺžením predpokladaného termínu opravy na maximálne 30 dní. Kupujúci súhlasí s predĺžením doby opravy v prípade zložitejších zásahov do vnútorných častí zariadenia a iné komplikačné druhy servisných zásahov.
6.17.Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci neodpovedá a neručí za akékoľvek náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s opravou zariadenia, tj. napríklad ušlý zisk, náklady na telefónne poplatky, internetové pripojenie, dopravné a iné.
6.18. Predávajúci sa v rámci opravy zariadenia zaväzuje ekologicky zlikvidovať vymenené chybné diely (batéria a menšie elektronické súčiastky) na vlastné náklady, ak nepožaduje výslovne Kupujúci vrátenie chybných dielov po vykonanej oprave. 


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY (VRÁTENIE TOVARU)


7.1.Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iné odstúpiť od Zmluvy o dodávke:
7.1.1. Tovar, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu
7.1.2. Tovar, ktorý podlieha skaze
7.1.3. Tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom
7.1.4. Tovar v uzavretom obale, ktorý Kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
7.1.5. O oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom Kupujúcim na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv alebo dodaní iných než vyžiadaných  náhradných dielov.

7.2.Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 7.1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nejde od Zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 Občianskeho zákonníka právo od Zmluvy odstúpiť, a to do tridsiatich (30) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom Zmluvy je niekoľko druhov tovarov alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od Zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predošlej vete. Odstúpenie od Zmluvy môže Kupujúci uplatniť vyplnením formulára uvedeného na E-shope www.klusprofile.sk/reklamacia-a-vratenie-tovaru/ a odoslať ho na adresu Predávajúceho alebo na adresu elektronické pošty Predávajúceho info@klusprofile.sk

7.3.V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa čl. 7.2 Obchodných podmienok sa Zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť Kupujúcim Predávajúcemu vrátený do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy Predávajúcemu. Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, alebo akokoľvek znehodnotený kupujúcim a predávajúcemu vrátený nepoškodený a nepoužitý. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklú poštovnou cestou. Tovar vrátený predávajúcemu formou dobierky nebude predávajúcim prevzatý.
7.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2 Obchodných podmienok vrátia predávajúcemu peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúceho, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.
7.5.Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
7.6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst.1 Občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
7.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy kupujúceho, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.


PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA A ZÁRUKA ZA KVALITU


8.1.Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 643/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov). Na darčeky, ktoré predávajúci poskytuje kupujúcemu bezplatne v rámci zmluvy na iné platené tovary, nie je možné uplatniť záruku ani zodpovednosť za vady nad rámec zákona.


8.2.Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Práva z chybného plnenia sa vzťahujú iba na tovar zakúpený kupujúcim u predávajúceho. Najmä predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
I. Má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;
II. Sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa;

III. Je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti.
IV.Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

8.3. Ustanovenia uvedené v čl. 8 Obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru:
I. Predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná;
II. Na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;
III. U použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim;

IV. Alebo ak to vyplýva z povahy tovaru
8.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytuje u spotrebného tovaru v dobe 24 (dvadsiatich štyroch) mesiacov od prevzatia.
8.5.  Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady servisného zákroku v dobe 12 (dvanástich) mesiacov od prevzatia. Ak je na tovare, na jeho obale, v návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je tovar možné použiť, znamená to, že tovar bude po určitú dobu spôsobilé k použitiu pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti (ďalej tiež ako „Záručná doba“). Nebude uznaná reklamácia zriadenia, ktoré ponesie znateľné známky po oxidácii kvapalinou, alebo zariadenie bolo do opravy s touto diagnostikou prijaté. Pokiaľ reklamované zariadenie ponesie známky po zásahu iného servisu než servisu predávajúceho, kupujúci s okamžitou platnosťou stráca záruku na vykonanú opravu alebo iný servisný zásah, a to v plnom rozsahu.
8.6.Záručná doba na batérie je 24 mesiacov, ako na ostatné náhradné diely, Táto záruka sa však nevzťahuje na „živnosť“ batérie, teda na pokles kapacity, ktorá je spôsobená bežným používaním. Záruka na živnosť batérie je 6 mesiacov.
8.7. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese sídla predávajúceho, prostredníctvom užívateľského účtu, online prostredníctvom formulára alebo v prevádzkarni predávajúceho.
8.8. Pre uplatnenie práva z chýb kupujúcim (ďalej tiež ako „Reklamácie“) je nutné buďto:
8.8.1 Prihlásiť sa do užívateľského účtu a na adrese www.klusprofile.sk/reklamacia-a-vratenie-tovaru vyplniť reklamačný formulár s nadväznosťou na číslo objednávky.
8.8.2 Kupujúci, ktorý má založený užívateľský účet, vyplní formulár dostupný na www.klusprofile.sk/reklamacia-a-vratenie-tovaru, následne mu bude odoslaný na E-mail, na adresu, ktorá je predávajúcim evidovaná k zadanému číslu objednávky
8.8.3. Vyplniť reklamačný formulár v prevádzkarni predávajúceho.
8.9. Reklamačný formulár obsahuje nasledujúce údaje:
I. Meno a priezvisko kupujúceho
II. Adresu kupujúceho, na ktorú mu bol tovar doručený
III. Telefónne číslo
IV. E-mailovú adresa kupujúceho
V. Číslo objednávky, v ktorej bol reklamovaný tovar objednaný
VI. Číslo daňového dokladu
VII. Popis reklamovaného tovaru
VIII. Podrobný popis vady
IX. Adresu, kam má byť reklamovaný tovar odoslaný naspäť
8.10. Ak bude reklamácia uznaná za oprávnenú, náleží kupujúcemu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak neuplatní kupujúci právo na náhradu do siedmych mesiacov odo dňa prevzatia chybného tovaru, jeho právo na náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení práv zaniká.
8.11. Predávajúci informuje kupujúceho o prijatí reklamácie do troch dní odo dňa obdržania reklamácie, a to prostredníctvom e-mailu. Reklamácia bude vybavená najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa jej obdržania.
8.12. Predávajúci zamietne reklamáciu mimo iné ak jednal kupujúci v rozporu s návodom na použitie tovaru, ak teda je tovar znečistený alebo sú znečistené jeho súčasti, ak uplatní kupujúci právo z vád po uplynutí zákonom stanovenej lehote alebo po uplynutí záručnej doby. Predávajúci je oprávnený odmietnuť reklamáciu tiež v prípade, že tovar nie je odovzdaný v súlade s hygienickými predpismi a obecnými hygienickými zásadami.
8.13. Ak bude uplatnená reklamácia predávajúcim prijatá a uznaná a zároveň sa nebude jednať o podstatné porušenie zmluvy, bude kupujúcemu ponúknutá zľava z kúpnej ceny alebo dodanie nového tovaru alebo vrátená kúpna cena.
8.14. Kupujúci je povinný si tovar, ku ktorému bola uplatnená reklamácia, poprípade nový tovar vyzdvihnutý najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho.


ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÍCH STRÁN


9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
9.3.Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@klusprofile.sk . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho odošle predávajúci na E-mail.
9.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava , internetová adresa: www.soi.sk  . Platforma pre riešenie sporov online sa nachádza na internetovej adrese. Online platformu je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
9.5. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 4924, 827 15 Bratislava , internetová adresa www.esc-sr.sk  je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
9.6. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
9.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 Občianskeho zákonníka.


OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVA


10.1. Logo predávajúceho, obchodná značka „Klusprofile.sk“ akoto aj obchodná firma predávajúceho je výhradným vlastníctvom predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený bez písomne udelenej licencie logo a obchodnú firmu predávajúceho akokoľvek používať. Názvy a označenia výrobkov, tovarov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
10.2. Obsah Eshopu, ktorými môžu mimo iné byť texty, fotografie, videá, obrázky, loga a ďalšie, akoto aj obsah súvisiacich online aj tlačených médií ako sú propagačné letáky, inzercie atď. Vrátane programového vybavenia Eshopu a týchto obchodných podmienok , je chránený autorskými právami predávajúceho a môže byť chránený ďalšími právami predávajúceho a/alebo tretích osôb.
10.3. Obsah nesmie byť kupujúcim na užívateľom menený, kopírovaný, rozmnožovaný, šírený, ani použitý žiadnou treťou stranou, k akémukoľvek účelu bez písomného súhlasu predávajúceho. Najmä je zakázané bez predošlého písomného súhlasu predávajúceho úplatne alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestené na Eshope.
10.4.Pri porušení zákonných práv predávajúceho vyplývajúcich z práva duševného vlastníctva bude predávajúci postupovať najmä v súlade so zákonom č 121/2000 Zb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov, s Občianskym zákonníkom a so zákonom č. 40/2009 Zb., trestný zákonník, v znení neskorších predpisov.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 


11.1. Pokiaľ vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný  (zahraničný prvok), potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.
11.2. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmyslom sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
11.3. Zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Zmluva nie je uzatváraná písomne s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto Obchodné podmienky, vaša objednávka a jej prijatie zo strany predávajúceho, teda z našej strany.
11.4.V priebehu nasledujúcich 14 dní odo dňa doručenia tovaru objednaného na Eshope bude kupujúcemu odoslaný hodnotiaci dotazník Heureka.sk Kupujúci sa tak môže podeliť o svoje skúsenosti s nákupom a tovarom s ostatnými. Budeme veľmi radi, ak dotazník kupujúci vyplní.
11.5.Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Luxifer SK s. r. o., so sídlom Osadná 2, Bratislava, 831 03, IČO: 02742853 , adresa elektronickej pošty info@klusprofile.sk, telefon +421 233 418 727.

Obchodné podmienky sú platné od 01.08.2019